Date:5-3-2019
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. SQ Wajahat & Amitabh Tayal61.11%0.6
2. SH Zaheer & Cdr RP Srivastava59.72%0.3
3. MA Khan & SA Abbasi57.64%-
4. TP Khare & Mukul Gupta52.78%-


Date:8-3-2019
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. SH Zaheer & Cdr RP Srivastava490.72
2. B Prasad & Arun Srivastava190.36
3. SK Garg & SK Jain12-
3. Pravin Agarwal & Dr DC Gupta12-
5. Maj Gen VK Rattan & SH Rizvi9-


Date:12-3-2019
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. SQ Wajahat & AK Sinha63.13%0.66
2. Shantanu Rastogi & Wg Cdr GK Johri61.25%0.33
3. B Prasad & Arun Srivastava56.88%-
4. Rohit Mishra & RA Siddiqui55.63%-


Date:15-3-2019
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. TP Khare & Mukul Gupta300.66
2. SQ Wajahat & RA Siddiqui200.33
3. B Prasad & Arun Srivastava14-
4. SH Rizvi & SK Jain9-


Date:19-3-2019
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. SQ Wajahat & Amitabh Tayal65.63%0.54
2. SK Garg & Maj Gen VK Rattan61.46%0.27
3. B Prasad & Arun Srivastava57.29%-


Date:22-3-2019
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. SH Zaheer & Wg Cdr GK Johri490.6
2. Rohit Mishra & RA Siddiqui300.3
3. RK Singh & P Pande19-
4. Shantanu Rastogi & VK Tewari12-


Date:26-3-2019
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. Rohit Mishra & RA Siddiqui64.55%0.72
2. Anup Kumar & Anand Srivastava59.09%0.36
3. Pravin Agarwal & SA Abbasi58.18%-
4. B Prasad & Arun Srivastava52.73%-
5. TP Khare & Mukul Gupta52.27%-


Date:29-3-2019
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. SK Garg & Maj Gen VK Rattan210.6
2. Shantanu Rastogi & VK Tewari140.3
3. TP Khare & Mukul Gupta10-
4. SH Zaheer & Wg Cdr GK Johri1-