Date:1-7-2016
No. of Pairs:7
NameScoreMasterpoints
1. Cdr RP Srivastava & HK Verma64.58%-
2. Shantanu Rastogi & TP Khare58.33%-


Date:5-7-2016
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. AC Srivastava & JP Mathur65%0.72
2. SK Garg & Pravin Agarwal61.82%0.36
3. AK Sinha & MA Khan54.55%-
4. MM Nangia & Kamal Agarwal52.73%-


Date:8-7-2016
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. Justice Ashok Srivastava & SH Zaheer220.6
2. SK Garg & Pravin Agarwal170.3
3. Cdr RP Srivastava & HK Verma12-


Date:12-7-2016
No. of Pairs:15
NameScoreMasterpoints
1. AC Srivastava & Deepak Srivastava61.25%0.9
2. Mukul Goel & Arun Srivastava59.17%0.6
3. SK Garg & Pravin Agarwal58.33%0.3
4. Justice Ashok Srivastava & SH Zaheer56.44%-


Date:15-7-2016
No. of Pairs:13
NameScoreMasterpoints
1. Mukul Gupta & SA Abbasi27.50.78
2. M Srivastava & RK Singh24.20.52
3. Mukul Goel & Arun Srivastava19.80.26
4. NC Bhattacharya & JS Kaul17-


Date:19-7-2016
No. of Pairs:13
NameScoreMasterpoints
1. NC Bhattacharya & JS Kaul66%0.78
2. MM Nangia & Kamal Agarwal55.5%0.52
3. B Prasad & Arun Srivastava54.8%0.26
4. Mukul Gupta & SA Abbasi53.1%-


Date:22-7-2016
No. of Pairs:8
NameScoreMasterpoints
1. Justice Ashok Srivastava & SH Zaheer62.7%0.48
2. Dr DC Gupta & GN Mehrotra56.35%0.24
3. M Srivastava & RK Singh51.59%-
3. SK Garg & Pravin Agarwal51.59%-


Date:26-7-2016
No. of Pairs:13
NameScoreMasterpoints
1. BN Rastogi & Amitabh Tayal63.5%0.78
2. HK Singh & Manish Jaiswal62.5%0.52
3. SK Garg & Pravin Agarwal55.5%0.26
4. AC Srivastava & JP Mathur54.09%-