Date:5-8-2014
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. Dr DC Gupta & Deepak Srivastava59.55%0.72
2. NN Rastogi & SH Zaheer58.64%0.36
3. TP Khare & JS Kaul54.55%-
4. Shantanu Rastogi & MM Nangia53.64%-


Date:8-8-2014
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. Shantanu Rastogi & MM Nangia61.46%0.54
2. Dr DC Gupta & Pravin Agarwal57.29%0.27
3. BB Lal & GN Mehrotra53.13%-


Date:12-8-2014
No. of Pairs:15
NameScoreMasterpoints
1. Vipin Rai & NC Bhattacharya65%0.9
2. NN Rastogi & BD Sarkar62.08%0.6
3. Cdr RP Srivastava & SK Garg57.98%0.3
4. AK Vashishtha & Mrs Shobha Vashishtha57.58%-


Date:15-8-2014
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. NN Rastogi & SK Garg400.72
2. VK Tiwari & BD Sarkar370.36
3. Shantanu Rastogi & MM Nangia33-
4. TP Khare & SA Abbasi32-


Date:19-8-2014
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. M Srivastava & RK Singh57.64%0.6
2. Cdr RP Srivastava & Justice Ashok Srivastava56.25%0.3
3. Pravin Agarwal & Dr DC Gupta54.17%-


Date:22-8-2014
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. B Prasad & RA Siddiqui310.6
2. Pravin Agarwal & Dr DC Gupta140.3
3. Wg Cdr GK Johri & Maj Gen VK Rattan11-


Date:26-8-2014
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. TP Khare & JS Kaul60.91%0.72
2. B Prasad & RA Siddiqui59.55%0.36
3. Shantanu Rastogi & MM Nangia56.36%-
4. SA Abbasi & SH Zaheer55.91%-


Date:29-8-2014
No. of Pairs:13
NameScoreMasterpoints
1. B Prasad & RA Siddiqui39.60.78
2. Deepak Srivastava & BD Sarkar25.30.52
3. Pravin Agarwal & Dr DC Gupta230.26
4. Maj Gen VK Rattan & Wg Cdr GK Johri22-