Date:4-10-2011
No. of Pairs:8
NameScoreMasterpoints
1. AC Srivastava & MA Khan55.83%0.48
2. MM Nangia & BD Sarkar54.76%0.24
3. Mukul Gupta & SA Abbasi53.44%-


Date:7-10-2011
No. of Pairs:7
NameScoreMasterpoints
1. Shantanu Rastogi & MM Nangia61.11%-
2. Mukul Gupta & SA Abbasi59.72%-


Date:11-10-2011
No. of Pairs:8
NameScoreMasterpoints
1. AC Srivastava & MA Khan57.94%0.48
2. B Prasad & TP Khare57.14%0.24
3. Dr DC Gupta & SA Abbasi55.56%-


Date:14-10-2011
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. BB Lal & SH Zaheer64.58%0.54
2. Deepak Srivastava & RK Aneja61.46%0.27
3. AC Srivastava & MA Khan57.29%-


Date:18-10-2011
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. GN Mehrotra & BD Sarkar57.5%0.66
2. B Prasad & SH Zaheer56.88%0.33
3. NC Bhattacharya & RA Siddiqui53.13%-


Date:21-10-2011
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. GN Mehrotra & Dr DC Gupta59.38%0.54
2. Shantanu Rastogi & MM Nangia55.21%0.27
3. B Prasad & TP Khare54.17%-
3. SH Zaheer & SA Abbasi54.17%-


Date:25-10-2011
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. RP Narain & RK Aneja57.66%0.66
2. VK Tiwari & Cdr RP Srivastava56.88%0.33
3. Shantanu Rastogi & MM Nangia53.13%-