Date:2-11-2012
No. of Pairs:8
NameScoreMasterpoints
1. Justice Ashok Srivastava & BD Sarkar60.32%0.48
2. NC Bhattacharya & TP Khare59.52%0.24
3. B Prasad & RA Siddiqui53.97%-


Date:6-11-2012
No. of Pairs:13
NameScoreMasterpoints
1. SH Zaheer & SA Abbasi61.82%0.78
2. GN Mehrotra & Dr DC Gupta55.5%0.52
3. AK Sinha & SQ Wajahat55%0.26
3. Pravin Agarwal & SK Garg55%0.26


Date:9-11-2012
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. GN Mehrotra & NN Rastogi65.63%0.54
2. RP Narain & RK Aneja64.58%0.27
3. Vipin Rai & NC Bhattacharya50%-
3. VK Tiwari & Deepak Srivastava50%-


Date:16-11-2012
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. SH Zaheer & SA Abbasi530.66
2. AK Sinha & HK Singh410.33
3. B Prasad & RA Siddiqui25-


Date:20-11-2012
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. AK Sinha & SQ Wajahat63.13%0.66
2. SH Zaheer & SA Abbasi62.5%0.33
3. Shantanu Rastogi & MA Khan56.25%-


Date:23-11-2012
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. Cdr RP Srivastava & BD Sarkar350.6
2. M Srivastava & RK Singh310.3
3. SH Zaheer & SA Abbasi21-


Date:27-11-2012
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. GN Mehrotra & RP Narain70.83%0.54
2. NC Bhattacharya & TP Khare54.17%0.27
3. Vipin Rai & Mahendra Kumar53.12%-
3. BB Lal & HC Sahni53.12%-


Date:30-11-2012
No. of Pairs:8
NameScoreMasterpoints
1. BN Rastogi & B Prasad59.52%0.48
2. Cdr RP Srivastava & BD Sarkar55.56%0.24
3. NC Bhattacharya & GN Mehrotra54.76%-