Date:1-5-2012
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. Shantanu Rastogi & TP Khare63.13%0.66
2. AC Srivastava & BD Sarkar60.63%0.33
3. SA Abbasi & GN Mehrotra55.63%-


Date:4-5-2012
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. Shantanu Rastogi & TP Khare210.72
2. Mukul Gupta & SA Abbasi200.36
3. JP Mathur & Vipin Rai18-
4. RK Singh & M Srivastava9-


Date:8-5-2012
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. SQ Wajahat & MA Khan55%0.66
2. Justice Ashok Srivastava & BB Lal54.38%0.33
3. Vipin Rai & SH Zaheer53.13%-


Date:11-5-2012
No. of Pairs:14
NameScoreMasterpoints
1. JP Mathur & Vipin Rai460.84
2. B Prasad & RA Siddiqui390.56
3. HK Singh & AK Garg230.28
4. SQ Wajahat & MA Khan18-


Date:15-5-2012
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. SQ Wajahat & MA Khan59.72%0.6
2. Pravin Agarwal & SK Garg58.33%0.3
3. B Prasad & GN Mehrotra57.64%-


Date:18-5-2012
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. SH Zaheer & NN Rastogi57.29%0.54
2. BB Lal & Dr DC Gupta53.48%0.27
3. Vipin Rai & SA Abbasi53.13%-


Date:22-5-2012
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. B Prasad & RA Siddiqui59.72%0.6
2. Shantanu Rastogi & BN Rastogi57.64%0.3
3. NN Rastogi & SH Zaheer54.17%-
3. AK Sinha & SQ Wajahat54.17%-


Date:25-5-2012
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. SH Zaheer & NN Rastogi260.6
2. NC Bhattacharya & TP Khare200.3
2. Anil Bansal & Shahid Askari200.3


Date:29-5-2012
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. Kamal Agarwal & HC Sahni60.42%0.6
2. BB Lal & GN Mehrotra57.64%0.3
3. Shantanu Rastogi & SH Zaheer54.86%-