Date:1-1-2010
No. of Pairs:13
NameScoreMasterpoints
1. SK Richhariya & Cdr RP Srivastava+64.90.78
2. D Srivastava & MM Nangia+330.52
3. AC Srivastava & BD Sarkar+170.26
4. NC Bhattacharya & TP Khare+11-


Date:5-1-2010
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. DS Tandon & Justice Ashok Srivastava62.73%0.72
2. AC Srivastava & BD Sarkar60.45%0.36
3. Arun Srivastava & RP Narain60%-
4. Mukul Gupta & SA Abbasi53.18%-


Date:8-1-2010
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. NC Bhattacharya & TP Khare61.46%0.54
2. AC Srivastava & BD Sarkar57.29%0.27
3. SK Richhariya & Cdr RP Srivastava56.25%-


Date:12-1-2010
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. RP Narain & RK Aneja60%0.72
2. GN Mehrotra & MA Khan54.55%0.36
3. Shantanu Rastogi & Mahendra Kumar54.09%-
4. BB Lal & Dr DC Gupta52.73%-


Date:19-1-2010
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. RP Narain & RK Aneja61.41%0.66
2. AK Sinha & SQ Wajahat60.48%0.33
3. Shantanu Rastogi & MA Khan60.16%-


Date:22-1-2010
No. of Pairs:13
NameScoreMasterpoints
1. BN Rastogi & NN Rastogi+68.20.78
2. Shantanu Rastogi & RP Narain+35.20.52
3. AK Sinha & Dr SK Agarwal+26.40.26
4. BB Lal & Dr DC Gupta+24.2-


Date:26-1-2010 (5th WBF/Ecatsbridge Charity Pairs Session 5661)
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. AK Sinha & SQ Wajahat64.55%0.72
2. Shantanu Rastogi & RP Narain57.27%0.36
3. BN Rastogi & Dr SK Agarwal56.36%-
4. MM Nangia & Deepak Srivastava53.18%-


Date:29-1-2010 (5th WBF/Ecatsbridge Charity Pairs Session 8922)
No. of Pairs:13
NameScoreMasterpoints
1. NC Bhattacharya & HK Singh63%0.78
2. NN Rastogi & JS Kaul57.5%0.52
3. Pravin Agarwal & JN Bajpai56%0.26
4. BN Rastogi & Dr SK Agarwal55.5%-