Date:1-1-2013
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. B Prasad & TP Khare57.64%0.6
2. RP Narain & RA Siddiqui56.94%0.3
3. SA Abbasi & SH Zaheer56.25%-


Date:4-1-2013
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. RP Narain & RA Siddiqui520.66
2. SA Abbasi & SH Zaheer370.33
3. JP Mathur & Cdr RP Srivastava19-


Date:11-1-2013
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. Justice Ashok Srivastava & BD Sarkar59.38%0.54
2. VK Tiwari & Deepak Srivastava 58.33%0.27
3. Shantanu Rastogi & BN Rastogi53.13%-


Date:15-1-2013
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. GN Mehrotra & NC Bhattacharya64.58%0.54
2. RK Singh & M Srivastava 58.33%0.27
3. B Prasad & TP Khare 55.21%-


Date:18-1-2013
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. SA Abbasi & SH Zaheer62.5%0.54
2. Shanatnu Rastogi & GN Mehrotra58.33%0.27
3. B Prasad & TP Khare 53.13%-


Date:22-1-2013
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. GN Mehrotra & NC Bhattacharya68.75%0.54
2. Vipin Rai & Mahendra Kumar 62.5%0.27
3. BD Sarkar & Dr Sharad Sharma56.25%-


Date:25-1-2013
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. B Prasad & TP Khare420.66
2. Pravin Agarwal & SK Garg210.33
3. VK Tiwari & Deepak Srivastava9-


Date:29-1-2013
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. Cdr RP Srivastava & Dr DC Gupta60%0.72
2. B Prasad & TP Khare56.36%0.36
3. Shantanu Rastogi & MA Khan55.45%-
4. RP Narain & RA Siddiqui53.18%-