Date:1-2-2013
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. Shantanu Rastogi & BN Rastogi440.6
2. B Prasad & TP Khare280.3
3. RP Narain & RA Siddiqui18-


Date:5-2-2013
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. RK Aneja & Mahendra Kumar57.5%0.66
2. BD Sarkar & Justice Ashok Srivastava56.25%0.33
3. NC Bhattacharya & GN Mehrotra55.63%-
3. Cdr RP Srivastava & Dr DC Gupta55.63%-


Date:8-2-2013
No. of Pairs:9
NameScoreMasterpoints
1. NC Bhattacharya & GN Mehrotra60.42%0.54
2. Pravin Agarwal & SK Garg57.29%0.27
3. RP Narain & RA Siddiqui56.25%-


Date:12-2-2013
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. B Prasad & TP Khare63.89%0.6
2. Shantanu Rastogi & BN Rastogi60.42%0.3
3. Cdr RP Srivastava & Dr DC Gupta58.33%-


Date:15-2-2013
No. of Pairs:11
NameScoreMasterpoints
1. Justice Ashok Srivastava & BD Sarkar220.5
1. Pravin Agarwal & SK Garg220.5
3. Vipin Rai & Mahendra Kumar21-


Date:22-2-2013
No. of Pairs:13
NameScoreMasterpoints
1. NC Bhattacharya & TP Khare26.40.78
2. NN Rastogi & MA Khan19.80.52
3. B Prasad & GN Mehrotra17.60.26
4. RP Narain & RA Siddiqui16.5-


Date:26-2-2013
No. of Pairs:13
NameScoreMasterpoints
1. RP Narain & RA Siddiqui61.5%0.78
2. Dr DC Gupta & SA Abbasi56.5%0.39
2. BB Lal & VN Shah56.5%0.39
4. Cdr RP Srivastava & JS Kaul56.36%-