Date:7-8-2022
No. of Pairs:8
NameScoreMasterpoints
1. Col JK Jauhari & HK Verma54.76%0.36
1. RK Singh & P Pande54.76%0.36
3. Shantanu Rastogi & Mukul Gupta53.97%-
3. Cdr RP Srivastava & Shailendra Gupta53.97%-


Date:14-8-2022 (Sri BB Lal Memorial)
No. of Pairs:10
NameScoreMasterpoints
1. RK Singh & P Pande270.6
2. SK Rastogi & Raman Srivastava240.3
3. Shantanu Rastogi & Wg Cdr GK Johri19-
4. JS Kaul & SQ Wajahat14-
5. AK Sinha & SC Mehrotra-1-


Date:21-8-2022
No. of Pairs:15
NameScoreMasterpoints
1. JS Kaul & AK Sinha420.9
2. BN Rastogi & Amitabh Tayal38.50.6
3. AK Vashistha & Shobha Vashistha26.40.3
4. Shantanu Rastogi & Wg Cdr GK Johri23-
5. TP Khare & Mukul Gupta16.5-


Date:28-8-2022
No. of Pairs:12
NameScoreMasterpoints
1. TP Khare & Mukul Gupta370.72
2. Shantanu Rastogi & Wg Cdr GK Johri340.36
3. Pravin Agarwal & Deepak Srivastava23-
4. SK Rastogi & Raman Srivastava15-
4. Rohit Mishra & SH Rizvi15-