Date:1-5-2022
No. of Teams:3
Name
1. Team Pravin (Deepak Srivastava, Pravin Agarwal, Vipin Rai, Shishir Kumar Chaturvedi)
2. Team Khare (Shantanu Rastogi, Wg Cdr GK Johri, TP Khare, Shailendra Gupta)


Date:8-5-2022
No. of Teams:4
Name
1. Team Deepak (Deepak Srivastava, Pravin Agarwal, Shantanu Rastogi, Wg Cdr GK Johri)
2. Team Khare (TP Khare, Mukul Gupta, HK Verma, Raman Srivastava)
3. Team Col Jauhari (Col JK Jauhari, SC Mehrotra, SH Rizvi, Shishir Kumar Chaturvedi)


Date:15-5-2022
No. of Teams:3
Name
1. Team Shantanu (Deepak Srivastava, Pravin Agarwal, Shantanu Rastogi, Wg Cdr GK Johri)
2. Team Harendra (HK Verma, Raman Srivastava, Col JK Jauhari, SC Mehrotra)


Date:22-5-2022
No. of Teams:4
Name
1. Team Four Aces (AK Sinha, A Tayal, BN Rastogi, SQ Wajahat)
2. Team Commander (Cdr RP Srivastava, Vipin Rai, AC Srivastava, SH Rizvi, RK Singh, AK Srivastava)
3. Team Shantanu (Deepak Srivastava, Pravin Agarwal, Shantanu Rastogi, Wg Cdr GK Johri, Dr VK Rattan, SK Garg)


Date:29-5-2022
No. of Teams:4
Name
1. Team Lucknow (Shantanu Rastogi, Wg Cdr GK Johri, Dr VK Rattan, SK Garg)
2. Team Awadh (Deepak Srivastava, Pravin Agarwal, SH Rizvi, SK Chaturvedi)
3. Team Commander (Cdr RP Srivastava, Vipin Rai, RK Singh, Rohit Mishra)