Date:1-5-2022
No. of Teams:3
Name
1. Team Pravin (Deepak Srivastava, Pravin Agarwal, Vipin Rai, Shishir Kumar Chaturvedi)
2. Team Khare (Shantanu Rastogi, Wg Cdr GK Johri, TP Khare, Shailendra Gupta)


Date:8-5-2022
No. of Teams:4
Name
1. Team Deepak (Deepak Srivastava, Pravin Agarwal, Shantanu Rastogi, Wg Cdr GK Johri)
2. Team Khare (TP Khare, Mukul Gupta, HK Verma, Raman Srivastava)
3. Team Col Jauhari (Col JK Jauhari, SC Mehrotra, SH Rizvi, Shishir Kumar Chaturvedi)


Date:15-5-2022
No. of Teams:3
Name
1. Team Shantanu (Deepak Srivastava, Pravin Agarwal, Shantanu Rastogi, Wg Cdr GK Johri)
2. Team Harendra (HK Verma, Raman Srivastava, Col JK Jauhari, SC Mehrotra)