Date:6-3-2022
No. of Teams:3
Name
1. Team Pravin (Pravin Agarwal, Vipin Rai, Mukul Gupta, TP Khare)
2. Team Prabhas (Prabhas Pande, Deepak Srivastava, Cdr RP Srivastava, Col JK Jauhari)


Date:13-3-2022
No. of Teams:3
Name
1. Team Khare (Mukul Gupta, TP Khare, RK Singh, Prabhas Pande)
2. Team Commander (Cdr RP Srivastava, Col JK Jauhari, Shantanu Rastogi, Wg Cdr GK Johri)


Date:27-3-2022
No. of Teams:3
Name
1. Team Garg (Mukul Gupta, TP Khare, Shantanu Rastogi, SK Garg)
2. Team Prabhas (Vipin Rai, Yogesh Agarwal, RK Singh, Prabhas Pande)