Date:17-7-2022
No. of Teams:4
Name
1. Team Commander (Cdr RP Srivastava, Shailendra Gupta, Vipin Rai, Pravin Agarwal)
2. Team Prabhas (Prabhas Pande, RK Singh, Mukul Gupta, TP Khare)
3. Team Verma (HK Verma, Col JK Jauhari, Raman Srivastava, NK Rastogi)


Date:24-7-2022
No. of Teams:5
Name
1.Team Bridge Friends (Shantanu Rastogi, Wg Cdr GK Johri, Mukul Gupta, TP Khare)
2.Team Animesh (AC Srivastava, Rohit Mishra, Deepak Srivastava, Pravin Agarwal)
3.Team Commander (Cdr RP Srivastava, Shailendra Gupta, Col JK Jauhari, HK Verma)