Date:21-4-2024
No. of Teams:2
Name
1. Team Pravin (Pravin Agarwal, Shantanu Rastogi, Mukul Gupta, TP Khare)