Date:3-4-2022
No. of Teams:3
Name
1. Team Deepak (RK Singh, Prabhas Pande, Deepak Srivastava, Cdr RP Srivastava)
2. Team Shantanu (Shantanu Rastogi, Rohit Mishra, Pravin Agarwal, Vipin Rai)


Date:10-4-2022
No. of Teams:3
Name
1. Team Anup (Anup Kumar, Shantanu Rastogi, Mukul Gupta, TP Khare)
2. Team Deepak (Deepak Srivastava, Cdr RP Srivastava, Pravin Agarwal, Vipin Rai)